Deklaracja dostępności serwisu

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.offopera.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.07.2022
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.08.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 28.07.2022
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 20.08.2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe używane w serwisie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Pomiędzy linkami w serwisie oraz aktywnymi elementami formularzy nawigujemy za pomocą klawisza TAB (nawigacja powrotna: SHIFT + TAB). Do wybranego linka przechodzimy za pomocą klawisza ENTER. Podobnie, za pomocą ENTER, akceptujemy wypełniony formularz, np formularz wyszukiwania. W przypadku występujących w serwisie galerii, po wyborze zdjęcia, jego powiększoną wersję wraz z dodatkowym opisem, aktywujemy za pomocą ENTER. Następnie nawigujemy pomiędzy zdjęciami za pomocą klawiszy strzałek PRAWO / LEWO. Z każdego okna popup w serwisie (galeria zdjęć, panel z formularzem wyszukiwania) wychodzimy za pomocą klawisza ESCAPE (ESC).

Mechanizmy ułatwiające dostęp

Serwis zawiera mechanizmy umożliwiające dostęp do zawartych w nim treści. W szczególności są to:

 • nawigacja jest możliwa bez użycia myszki, tylko za pomocą klawiatury,
 • również formularze, w tym w szczególności formularz wyszukiwania można obsłużyć klawiaturą,
 • możliwość kilkukrotnego powiększenia tekstu na stronie za pomocą skrótu CTRL+,
 • zdjęcia w serwisie są opatrzone opisami alternatywnymi (pole ALT), w szczególności dotyczy to zdjęć, które
  mają znaczenie informacyjne – np. stanowią integralną część treści artykułu lub są elementem galerii artykułu,
 • linki nie zawierające tekstu (np. linki w formie ikon graficznych) są uzupełnione o atrybut TITLE, podobnie linki zawierające kompleksowe treści graficzno-tekstowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres email smak@animatorzysmak.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny poinformuje o tym wnoszącego żądanie i przekaże informację, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury
 • ul. Główna 42, 61-007 Poznań
 • e-mail: smak@animatorzysmak.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.