Jesteś tutaj

Nazwa projektu − Off Opera − odwołuje się do alternatywnych, offowych rozwiązań artystycznych i edukacyjnych, które nie stoją w kontrze do działań systemowych, ale wspierają je, stając się komplementarną częścią polskiego teatru operowego. Stawia to teatr muzyczny w nowym świetle, ukazując go jako sztukę nowoczesną, innowacyjną i ogólnodostępną.

W tym roku zdecydowaliśmy się odejść od formuły festiwalu na rzecz realizacji projektu o charakterze artystycznym z szeroko zakrojoną ofertą edukacji kulturalnej. W 2018 roku będziemy realizować działania pod nazwą "Projekt Off Opera ANSAMBL | WIELOGŁOS | WSPÓLNOTA |WIELKOPOLSKA" oraz "Projekt Off Opera 2018 − program edukacyjny".

Temat projektu odwołuje się do formy wypowiedzi muzyczno-teatralnej jaką jest ansambl − harmonijne połączenie wielu głosów (rozumianych tutaj jako dźwięk, ale także jako zabranie głosu w dyskusji na tematy istotne dla społeczności i wspólnoty). Ansambl jako forma muzyczna silnie obecna w dziele operowym wykorzystuje możliwość przemawiania wielu bohaterów w tym samym czasie. Natomiast metafora ansamblu staje się użyteczna do próby stworzenia czasoprzestrzeni dialogu i twórczej wymiany myśli pomiędzy artystami i publicznością. Uczestnicy projektu postarają się odpowiedzieć na kilka pytań: Czym jest wspólnota − narodowa i lokalna? Jak teatr operowy reaguje na procesy reorganizacji wspólnoty? Czym jest społeczność lokalna w dziele operowym?

Działania obrazujące czym jest wspólnota narodowa, społeczność lokalna, naród, wielogłos otwierają Projekt Off Opera na tematy silnie obecne w publicznym dyskursie (zarówno w społecznej debacie, jak i w sztuce). Należą do nich między innymi problemy wykazania potencjału twórczego polskiej opery narodowej oraz wykluczenie kulturalno-społeczne ze względu na przeszkody ekonomiczne i społeczne.

Projekt obejmie swym zasięgiem miejscowości oddalone od społeczno-kulturalnego centrum województwa wielkopolskiego − realizowany będzie m.in. w: Gnieźnie, Gołuchowie, Tarnowie Podgórnym i Pobiedziskach. Pokazy pracy warsztatowej, będące multimedialnymi widowiskami teatralno- muzycznymi, których premiery odbędą się podczas pokazów finałowych, w październiku 2018 roku zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności w stolicy Wielkopolski – Poznaniu.

Wszystkie wydarzenia wchodzące w skład projektu są bezpłatne. Reaktywujemy w ten sposób ideę obywatelskiego, społecznego teatru operowego, która przyświecała twórcom wielkopolskich scen operowych od końca XVIII wieku. Wyprowadzając teatr muzyczny oraz szeroko pojmowaną edukację kulturalną w przestrzeń mniejszych ośrodków kulturalnych staramy się wykazać, że stereotypowo rozumiane: muzyka poważna oraz "sztuka wysoka" nie muszą kojarzyć się z elitarnym gronem odbiorców. Opera jest dla nas nie tyle miejscem, ile sposobem postrzegania rzeczywistości i opowiadania o niej. Dlatego chcemy by wszyscy mieszkańcy Wielkopolski mieli do niej dostęp!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a także z budżetu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.