Klauzula informacyjna Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury

​Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/6, 60-538 Poznań.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Kościelna 18/6, 60-538 Poznań
 • e-mail: smak@animatorzysmak.pl

Inspektor ochrony danych

Informujemy, że Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Cele i podstawy przetwarzania

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

a) realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, do których należy:

 • propagowanie, wspieranie, upowszechnianie, promowanie, archiwizowanie, finansowanie i szeroko rozumiane rozpowszechnianie wszelkiej działalności kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej, społecznej, wspierania wspólnot lokalnych;
 • inicjowanie, finansowanie, wspieranie działań z zakresu komunikacji społecznej, kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, społecznych, podejmowanych przez osoby fizyczne i prawne w Poznaniu, na terenie całego kraju oraz innych państw;
 • inicjowanie, finansowanie, wspieranie w każdym zakresie lokalnych oraz ponadlokalnych wydarzeń obejmujących wskazane powyżej dziedziny życia społecznego;
 • propagowanie, upowszechnianie wiedzy dotyczącej życia i twórczości wybitnych przedstawicieli świata kultury, sztuki i nauki, związanych z miastem, regionem, krajem, zagranicą;
 • inicjowanie, finansowanie, wspieranie, organizowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, oświatowych, społecznych, sportowych, podejmowanych przez osoby prywatne, instytucje i środowiska artystyczne, sportowe, edukacyjne, społeczne zrzeszające twórców, w tym środowiska twórców niepełnosprawnych;
 • publiczne wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia;
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych;
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promujących kulturę, edukację, komunikację społeczną, sztukę, sport, rozwój wspólnot lokalnych, integrację społeczną i kulturową np. na warsztatach, sympozjach oraz wszelkich imprezach charytatywnych organizowanych dla celów społecznie użytecznych;
 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej interesów ludzi zajmujących się kulturą, edukacją, sztuką, sportem, integracją społeczną i kulturową;
 • działalność w zakresie: organizowania wykładów, szkoleń, spotkań artystycznych, prelekcji, koncertów, spektakli, projekcji filmów oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, edukacyjnym, sportowym, społecznym, lokalnym;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej, edukacyjnej, oświatowej w zakresie kulturoznawstwa, upowszechniania sztuki, kultury, sportu, tradycji narodowej oraz wszelkich innych form komunikacji społecznej;
 • organizowanie wycieczek zagranicznych i krajowych, warsztatów, plenerów artystycznych, obozów sportowych, projektów społecznych, kulturowych, lokalnych w celu poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń kulturalno-społecznych;
 • prowadzenie szerokiej działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej;
 • podejmowanie działań organizacyjnych i edukacyjnych dla rozwoju kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem terenów kulturowo zaniedbanych, wymagających integracji społecznej i kulturowej, rewitalizacji (wsie, małe ośrodki miejskie, dzielnice dużych miast wymagające rewitalizacji społecznej i kulturowej);
 • działania na rzecz integracji środowisk twórczych w regionie, w kraju i za granicą poprzez organizację wspólnych sympozjów, podróży, spotkań, warsztatów, plenerów, festiwali;

b) zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych, rozrywkowych, kulturalno-społecznych;

c) informowania o zbliżających się wydarzeniach organizowanych przez Administratora;

d) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

f) promocji działalności i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

g) realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw w związku z realizacją poszczególnych projektów realizowanych przez Administratora;

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

a) podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Stowarzyszeniu Młodych Animatorów Kultury;

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;

d) instytucje i organizacje, z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu/ów w ramach przyznanego dofinansowania.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych.

W odniesieniu do działalności Administratora Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym uczestniczą Państwo w wydarzeniach realizowanych przez Administratora oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie, jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych

Udzielenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych przez Administratora dokonuje się w szczególności poprzez:

a) zapoznanie się z klauzulą informacyjną Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury oraz złożenie podpisu na dokumencie/ formularzu/liście obecności na organizowanych przez Administratora wydarzeniach (warsztaty, koncerty, spektakle, spotkania, prelekcje, wykłady, projekcje oraz inne wydarzenia z zakresu kultury, sztuki, edukacji, komunikacji społecznej, wspierania i rozwoju wspólnot lokalnych);

b) zapoznanie się z klauzulą informacyjną Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury oraz złożenie podpisu na dokumencie/formularzu/umowie w przypadku podpisania ze Stowarzyszeniem Młodych Animatorów Kultury umowy (zlecenia, o dzieło, o pracę, sponsoringu, darowizny i innych).

c) udział w wydarzeniach otwartych (niewymagających sporządzenia listy obecności) organizowanych przez Administratora.

Udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora jest równoznaczny z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury oraz udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestników w związku z udziałem w organizowanych wydarzeniach oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym i promującym działalność Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora z tego tytułu.

Jednocześnie Administrator informuje, że klauzula informacyjna Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury dostępna jest na wszystkich organizowanych przez Administratora wydarzeniach.

Źródło przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osoby, której dane dotyczą, przekazane nam na dokumentach/umowach/formularzach/listach obecności oraz   w sytuacji, gdy uczestniczy w organizowanych przez nas wydarzeniach (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym wizerunku). Administrator może również wykorzystywać dane, które przekazane zostały przez innych administratorów lub które zostały pozyskane z dostępnych baz danych (np. Krajowy Rejestr Karny, Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych, Rejestr Sprawców Na Tle Seksualnym, itp.).

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO – informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych, Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury może wykluczyć z uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach w trybie natychmiastowym.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej)

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)

f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie www.offopera.pl (dalej jako „Strona”)

Administratorem oraz właścicielem Strony www.offopera.pl jest Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/6, 60-538 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512332, NIP 7831714504, adres elektroniczny: stowarzyszenie.smak@gmail.com (dalej jako „SMAK”).

Na Stronie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez SMAK, zapoznać się z treścią komunikatów prasowych, obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opis naszych produktów i usług, nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach współpracy lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania ze Strony oraz wykorzystywania plików cookies na naszej Stronie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania ze Strony. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy procedury obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Po to, by lepiej realizować nasze usługi, będziemy przekazywać do Twojej przeglądarki sieciowej niewielki plik, który będzie przechowywany w jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer Internetowy (nazywamy taki plik „ciasteczkiem” /cookie/). Takie ciasteczko nie może zostać odczytane przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji ciasteczka. Ciasteczko jest przez nas wykorzystywane do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania Twoich preferencji co do informacji określonego typu. Większość takich „ciasteczek” istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub „odwiedzin”.

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Strona może potrzebować, aby:

 • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników,
 • zbierać dane statystyczne dotyczące Strony, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

Pliki cookies Strony nie są szkodliwe ani dla Państwa ani dla Państwa komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na Stronie.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Stronę oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Stronę oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla użytkownika.

Możliwość wyłączenia plików cookies

Informujemy, że mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych, poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

I. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Strony?

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/6 informuje, że jest administratorem danych osobowych użytkownika Strony.

Informujemy, że Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury nie wyznaczyło inspektora danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się pod adresem: smak@animatorzysmak.pl.

2. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy, gdy:

 • realizujemy działalność statutową;

Na tej podstawie realizujemy cele statutowe SMAK. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Strony do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług SMAK oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę

Więcej na temat wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku) w zakładce RODO.

Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Strony do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług SMAK oraz w celu odpowiedzi na Twoje pytania za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie.

3. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych.

W odniesieniu do działalności Strony Twoje dane są przetwarzane w okresie korzystania strony oraz po jego zakończeniu np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. Twoje dane będziemy także przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze zgłoszenia dokonanego poprzez formularze kontaktowe dostępne na Stronie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Strony do Twoich zainteresowań oraz prowadzenie marketingu i promocji produktów lub usług własnych SMAK, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Strony.

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do usług SMAK, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Strony do Twoich zainteresowań oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych SMAK oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes SMAK). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dopasowanie treści Strony do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług SMAK jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych, SMAK może odmówić świadczenia usługi w trybie natychmiastowym. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Strony jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Mogą to być:

a) podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów informatycznych wdrożonych w Stowarzyszeniu Młodych Animatorów Kultury;

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;

d) instytucje i organizacje, z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu/ów w ramach przyznanego dofinansowania;

e) instytucje i organizacje związane z usługami IT, agencje marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora i/lub na podstawie ogólnych przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych.

7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 • uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne. Jeżeli nie będziemy mogli oddzielić danych osoby wnioskującej od innych danych, które są w naszych systemach, możemy wstrzymać się z realizacją żądania — do czasu, gdy wspólnie uzgodnimy, które dane możemy udostępnić.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze SMAK. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Strony będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości SMAK może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Strony. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.